វដ្តទឹក - The Water Cycle, Khmer (PDF)

វដ្តទឹក - The Water Cycle, Khmer (PDF)វដ្តទឹក - The Water Cycle, Khmer (PDF)

Detailed Description

វដ្តទឹក

Yអ្នកប្រហែលគិតថា គ្រប់ដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ពីលើមេឃ ឬទឹកដែលអ្នកហូបសុទ្ធតែជាដំណក់ទឹកដែលគេទើបបង្កើតថ្មី។ តែតាមពិតទៅ 

Details

Date added: