ജല ചക്രം, The Natural Water Cycle, Malayalam

ജല ചക്രം, The Natural Water Cycle, Malayalam

Detailed Description

ജല ചക്രം, The Water Cycle, Malayalam

ഈ ഡയഗ്രം സ്വാഭാവിക ജലചക്രം മാത്രം കാണിക്കുന്നു.

Details

Image Dimensions: 2155 x 1500

Date Taken:

Location Taken: US