இயற்கை நீர் சுழற்சி, The Water Cycle, Tamil

Science Center Objects

இயற்கை நீர் சுழற்சி, The Natural Water Cycle, Tamil

 

நீர் சுழற்சி, The Natural Water Cycle, Tamil

நீர் சுழற்சி, The Natural Water Cycle, Tamil

Credit: USGS, Public domain