วัฏจักรของน้ำตามธรรมชาติ, The water cycle, Thai

Science Center Objects

วัฏจักรของน้ำตามธรรมชาติ, The natural water cycle, Thai

วัฏจักรของน้ำตามธรรมชาติที่ปราศจากมนุษย์

 

วัฏจักรของน้ำตามธรรมชาติ, The natural water cycle, Thai

วัฏจักรของน้ำตามธรรมชาติที่ปราศจากมนุษย์
This diagram shows the natural water cycle, ignoring human influences.

Credit: USGS, Public domain