Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Усны эргэлт - The Natural Water Cycle, Mongolian (PDF)

Detailed Description

Усны эргэлт - The Water Cycle, Mongolian

Тэнгэрээс орох борооны дусал бүр, аягалан уух ус болгон чинь шив шинэ гэж чи бодож байж магадгүй. Гэвч энэ ус үргэлж оршсоор ирсэн, усны эргэлтийн нэг хэсэг юм шүү дээ.

 

Sources/Usage

Public Domain.