Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Кръговрат на водат - The Water Cycle, Bulgarian (PDF)

Detailed Description

Кръговрат на водата (Цикъл на водата)

Геоложката служба на САЩ (USGS) и Организацията по прехрана и земеделие (FAO) на Организацията на обединените нации създадоха диаграма на кръговрата на водата за училищата.

Може да си мислите, че всяка капка дъжд, която пада от небето, или всяка чаша вода, която пиете, е чисто нова,
но тя винаги е била тук и е част от Кръговрата на водата.

Sources/Usage

Public Domain.