Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Cikli i Ujit për Fëmijë - The Water Cycle for Schools, Albanian

Detailed Description

Cikli i Ujit për Fëmijë - The Water Cycle for Schools, Albanian

Shërbimi Gjeologjik i SHBA-ve dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara për Bujqësinë dhe Ushqimin (FAO) kanë krijuar një diagramë të ciklit të ujit për shkollat.

Sources/Usage

Public Domain.