પાણી સાયકલ - The Water Cycle, Gujarati

પાણી ચક્ર - The Water Cycle - diagram, Gujarati

Detailed Description

પાણી વિશે જાણો!

પૃથ્વીનું પાણી હંમેશાં ચળવળમાં હોય છે, અને કુદરતી જળ ચક્ર, જે હાઇડ્રોલોજિક સાયકલ તરીકે પણ ઓળખાય છે, પૃથ્વીની સપાટી ઉપર, ઉપર અને નીચે પાણીની સતત ગતિનું વર્ણન કરે છે. પ્રવાહી, વરાળ અને બરફ વચ્ચે પાણી હંમેશાં બદલાતી રહે છે, આ પ્રક્રિયા આંખની ઝાંખી અને લાખો વર્ષોથી થાય છે.

Details

Image Dimensions: 2155 x 1500

Date Taken:

Location Taken: US