Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Усны эргэлтийн тухай сургуулиудад, Water Cycle for Schools, Mongolian

Detailed Description

Усны эргэлтийн тухай сургуулиудад

АНУ-ын Геологийн хүрээлэн болон НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас сургуулиудад зориулан энэхүү усны эргэлтийн тайлбарт зургийг бэлтгэв.

Sources/Usage

Public Domain.