Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

İhtimaller Hesabına Dayalı İstanbul ve Çevresindeki Deprem Tehlikesi (Seismic hazard assessment of Istanbul and its surroundings)

January 1, 2010

Bu yazının amacı, İstanbul ve yakın çevresinin maruz olduğu deprem tehlikesine dair 1999 depremlerinden bu yana devam eden tartışmalara bilimsel verilere ve hesaplara dayanan ve mümkün olduğu ölçüde kolay anlaşılır bir açıklama getirmektir. Depremlerin bir bölgede yaratabileceği tehlike, yani yerin sarsılması yüzünden yapılar üzerinde doğacak deprem etkileri, bölgenin deprem riskine, yani o bölgede olabilecek en yüksek deprem büyüklüğüne ve bölgenin zemin durumuna bağlıdır. Bu çalışmada, deprem oluşturma potansiyeline sahip aktif faylar ve son 500 yılda meydana gelmiş depremler ihtimal hesapları kullanılarak ilişkilendirilmiş ve Marmara Bölgesi’nde deprem sonucu doğacak yer hareketi şiddetinin dağılımı haritalanmıştır. Sunulan yeni deprem tehlike haritaları önceki bölgesel tehlike haritaları ile karşılaştırıldığında, Marmara Bölgesi’nde hissedilebilecek yer hareketi şiddetinde, benzer çalışmalara oranla % 10 ila % 15 arası artış görülmektedir.

Publication Year 2010
Title İhtimaller Hesabına Dayalı İstanbul ve Çevresindeki Deprem Tehlikesi (Seismic hazard assessment of Istanbul and its surroundings)
Authors Polat Gülkan, E. Kalkan
Publication Type Article
Publication Subtype Journal Article
Series Title Bilim ve Teknik (Science and Technology Magazine)
Index ID 70042356
Record Source USGS Publications Warehouse
USGS Organization Earthquake Science Center