ေရသံသရာလည္ပံု, The Water Cycle, Burmese

Science Center Objects

ေရသံသရာလည္ပံု, The Water Cycle, Burmese

ေရသံသရာလည္ပ - The Water Cycle, Burmese

ေရသံသရာလည္ပ - The Water Cycle, Burmese

(Public domain.)