វដ្តទឹក, The Water Cycle, Khmer

Science Center Objects

វដ្តទឹក, The Water Cycle, Khmer

Drippy - Water Science School

ខ្ញុំអាចឆ្លើយបានយ៉ាងងាយ - វាជាអណ្តូងរ៉ែទាំងអស់! វដ្តទឹកពិពណ៌នាអំពីជីវិតនិងចលនាទឹកនៅខាងលើនិងខាងលើផែនដី។ ទឹកនៅលើភពផែនដីតែងតែផ្លាស់ប្តូរហើយវាតែងតែផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពពីរាវទៅឧស្ម័នទៅទឹកកកនិងត្រលប់មកម្តងទៀត។ វដ្ដទឹកមានអាយុរាប់ពាន់លានឆ្នាំហើយជីវិតលើផែនដីពឹងផ្អែកលើដំណើរការនៃការបន្ត។

ទឹកនៅលើភពផែនដីតែងតែផ្លាស់ទីនិងវដ្តទឹកធម្មជាតិដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាវដ្ដរង្វិលជុំរៀបរាប់ពីចលនាជាបន្តបន្ទាប់នៃទឹកខាងលើនិងខាងក្រោមផ្ទៃផែនដី។ ទឹកតែងតែផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរវាងឧស្ម័ននិងទឹកកក។ ដំណើរការទាំងនេះកើតឡើងភ្លាមៗនិងរាប់លានឆ្នាំ។

វដ្តទឹក - The Water Cycle, Khmer

វដ្តទឹក - The Water Cycle, Khmer

Credit: USGS, Public domain