Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Suvning aylanishi - The Water Cycle, Uzbek (PDF)

Detailed Description

Suv Yerda doimo harakatda bo‘ladi. Suvning tabiiy aylanma harakati Yerning yuqori qismida, yuzasida hamda ostida suvning uzluksiz harakatini tavsiflaydi. Ushbu aylanma harakat gidrologik sikl atamasi bilan ham nomlanadi. Suvning holati doimo suyuq holatdan bug‘ holatga va muz holatlariga o‘zgarib turadi. Bu jarayonlar shiddat bilan va million yillar davomida sodir bo‘ladi.

Shahriyor Toshevning tarjimasi Geologiya fanlari universiteti magistranti

Ushbu rasm JPG sifatida mavjud - https://www.usgs.gov/media/images/suvning-aylanma-harakati-water-cycle-uzbek-jpeg

Sources/Usage

Public Domain.