Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vòng đời của nước - The Water Cycle, Vietnamese (PDF)

Detailed Description

Vòng đời của nước

Có thể bạn nghĩ rằng mỗi giọt mưa rơi từ trên trời xuống, hoặc mỗi ly nước bạn uống, đều mới tinh, nhưng nó vẫn luôn hiện diện ở đây và là một phần Vòng đời của nước.

Sources/Usage

Public Domain.