Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Усны эргэлтийн тухай сургуулиудад, The Water Cycle, Mongolian (PDF)

Detailed Description

Усны эргэлтийн тухай сургуулиудад

Тэнгэрээс орох борооны дусал бүр, аягалан уух ус болгон чинь шив шинэ гэж чи бодож байж магадгүй. Гэвч энэ ус үргэлж оршсоор ирсэн, усны эргэлтийн нэг хэсэг юм шүү дээ. 

Усны эргэл

Sources/Usage

Public Domain.