Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Obehu Vody - The Water Cycle, Slovak

Detailed Description

Schéma obehu vody

Mohli by ste si myslie, že každá kvapka daža, ktorá spadne z oblohy alebo každý pohár vody, ktorý vypijete, je z isto novej vody. V skutonosti je to ale stále tá istá voda, ktorá tu je a bola vždy a ktorá je trvalou súasou kolobehu vody!

Sources/Usage

Public Domain.