Vòng tuần hoàn nước - The Water Cycle, Vietnamese

Vòng tuần hoàn nước - The Natural Water Cycle, Vietnamese

Detailed Description

Vòng tuần hoàn nước

Vòng tuần hoàn nước là gì? đó chính là sự tồn tại và vận động của nước trên mặt đất, trong lòng đất và trong bầu khí quyển của trái đất. Nước trái đất luôn vận động và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ thể lỏng sang thể hơi rồi thể rắn và ngược lại. Vòng tuần hoàn nước đã và đang diễn ra từ hàng tỉ năm và tất cả cuộc sống trên trái đất đều phụ thuộc vào nó, trái đất chắc hẳn sẽ là một nơi không thể sống được nếu không có nước.

Sơ đồ này cho thấy chu trình nước tự nhiên, bỏ qua ảnh hưởng của con người.

Details

Image Dimensions: 2155 x 1500

Date Taken:

Location Taken: US