Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Kolobeh Vody pre Keti, The Water Cycle for Schools, Slovak

Detailed Description

Kolobeh Vody pre školy, The Water Cycle for Schools, Slovakian

Geologická služba Spojených štátov (USGS) a Organizácia OSN pre vý živu a poĺnohospodárstvo (FAO) vytvorili pre deti a žiakov základných škôl schému kolobehu vody.

Mohli by ste si myslie, že každá kvapka daža, ktorá spadne z oblohy alebo každý pohár vody, ktorý vypijete, je z isto novej vody. V skutonosti je to ale stále tá istá voda, ktorá tu je a bola vždy a ktorá je trvalou súasou kolobehu vody!

Sources/Usage

Public Domain.