ວັດທະຈັກ ນໍ້າ, The Water Cycle, Lao

Science Center Objects

ວັດທະຈັກ ນໍ້າ, The Water Cycle, Lao

 

ວັດທະຈັກ ນໍ້າ ສໍາລັບ ໂຮງຮຽນ - The Natural Water Cycle, Lao

ວັດທະຈັກ ນໍ້າ ສໍາລັບ ໂຮງຮຽນ - The Water Cycle, Lao

Credit: USGS, Public domain.